تست کاربردپذیری چطور وارد علی بابا شد؟

تست کاربردپذیری چطور وارد علی بابا شد؟
تست کاربردپذیری (Usability Test) تستی است که میزان راحتی کاربران در کا...