ارائه محمدعلی‌ صابری در سومین دورهمی محصول گروه علی‌بابا - ABProduct S3

ارائه محمدعلی‌ صابری در سومین دورهمی محصول گروه علی‌بابا - ABProduct S3
مهمترین نقش یک مدیر اتخاذ تصمیم های با کیفیت است. بسیاری از تصمیم سازا...