"کار با معنا" عملکرد ما را متحول میکند

"کار با معنا" عملکرد ما را متحول میکند
تولد "کار با معنا"5 آذر ماه 97 بود. یک روز بعد از حادثه تلخ زلزله سر پ...