خوب، بد، زشت های تصمیم‌گیری‌ دیتا محور

خوب، بد، زشت های تصمیم‌گیری‌ دیتا محور
حدود یک سال پیش اعضای تیم محصول برای اخذ تصمیم استراتژیک مهمی دور هم ج...